Definities

  • Belemmering: belemmeringen zijn geïdentificeerd als uitkomsten van het H2O artikel ‘Innoveren in de deltatechnologie:omgaan met belemmeringen als essentie van vernieuwing’ en de Belemmeringenscan waarin een groot aantal interviews is gehouden met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. In totaal zijn er zes belemmeringen, die het innoveren in de GWW vertragen. Deze belemmeringen zijn generiek geformuleerd.
  • Innovatiehobbel: een innovatiehobbel is een subonderdeel van een belemmering. Het geeft een mogelijke verschijningsvorm weer waarin de belemmering zich kan manifesteren. De innovatiehobbel kan ervaren worden tijdens een project.
  • Project: een project beschrijft de context en spelers van een specifiek innovatieproject
  • Praktijkervaring: een praktijkervaring is het geheel van innovatiehobbel, interventie en leerervaring zoals ervaren in een project. De praktijkervaring wordt gekoppeld aan de innovatiebelemmering waar het mee te maken heeft. Een praktijkervaring kan een relatie hebben met verschillende innovatiehobbels en verschillende belemmeringen.
    • Omschrijving innovatiehobbel: beschrijving van hoe de innovatiehobbel zich in dit project manifesteerde
    • Interventie: een interventie wordt genomen om een innovatiehobbel te overbruggen. De interventie beschrijft welke actie (ingreep/ maatregel) er is ondernomen en door wie om een stap verder te komen in een project. Hier kan eventueel verwezen worden naar een bepaalde werkvorm.
    • Leereffect: een leereffect is het resultaat van een interventie. Wat was het gevolg van de actie? Hoe reageerden de verschillende partijen erop. Wat betekende de interventie voor het vervolg van het project en welke leerervaring kan er getrokken worden voor andere partijen als die een dergelijke situatie in hun project tegen zullen komen.