INSIDE

In 2001 is een project gestart dat Nederlandse kennisaanbieders op het gebied van dijken (ingenieursbureaus, aannemers en kennisinstituten) heeft uitgedaagd om te komen met ideeën voor innovatieve dijkversterking. Drie innovatieve dijkversterkingtechnieken zijn hieruit ontstaan. Het project (INSIDE) is opgezet door Rijkswaterstaat en CUR Bouw & Infra, in samenwerking met kennisvragers en –aanbieders (zoals het toenmalige GeoDelft) en het ENW (Expertise Netwerk Waterkeren). Er vond steeds afstemming plaats met de kennisvragers (waterschappen, Rijkswaterstaat en provincie) om de technische en financiële haalbaarheid en maatschappelijk acceptatie van de innovatieve technieken te waarborgen.

Doel van het project was het ontwikkelen, testen en toepassen van vernieuwende oplossingen om dijken te versterken. Het project heeft drie nieuwe technieken opgeleverd die de macro- stabiliteit van het binnentalud van een dijk onder opdrijfcondities verbetert zonder extra ruimtebeslag. Beoogd werd dat de technieken geen inbreuk vormen op het landschap en dat de bestaande bebouwing kan worden gespaard. De drie technieken zijn:

1. Mixed in Place (MIP)
2. Dijkvernageling
3. Dijkdeuvels (vroeger ook wel Expanding Columns genoemd).

Voor meer (inhoudelijke) informatie over deze technieken wordt verwezen naar de websites  http://www.dijkversterking.nl en www.innoverenmetwater.nl. Hierna wordt aangegeven welke leerpunten zijn opgedaan. Deze leerpunten zijn overgenomen uit literatuur en interviews met betrokkenen.

In 2009 zijn er twee praktijkproeven met de technieken MIP en Dijkdeuvels bij Nieuw-Lekkerland (Waterschap Rivierenland). Op basis van deze proeven heeft een technische en procesevaluatie plaatsgevonden. De resultaten van de procesevaluatie en de vervolgstappen hierop zijn weergegeven in de bijlage.